W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2010 z dnia 25 marca 2010 r., 59/2010 z dnia 23 lipca 2010 r., 42/2011 z dnia 20 maja 2011 r., 59/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., 70/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. oraz 80/2011 z dnia 26 września 2011 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 października 2011 r. został poinformowany o podpisaniu w dniu 7 października 2011 r. aneksu do umowy z Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie na wybudowanie zespołu biurowego Libra Business Centre ETAP II.

Wobec nie ziszczenia się w uprzednio przewidzianym terminie warunku polegającego na złożeniu przez inwestora oświadczenia banku na potwierdzenie posiadanego przez inwestora zabezpieczenia finansowania strony uzgodniły, że jeżeli do 15 grudnia 2011 r. umowa nie wejdzie w życie to umowa nie wygasa, jednakże strony zobowiązane będą uzgodnić nowe warunki wynikające ze zmiany terminu dnia wejścia w życie umowy do 6 tygodni od tej daty. Jeżeli w terminie tychże 6 tygodni strony nie osiągną porozumienia w kwestii nowego terminu dnia wejścia w życie jak i w kwestii dalszych warunków współpracy, umowa wygasa.

Ponadto strony uzgodniły zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację Etapu II inwestycji (Budynek A) o kwotę 6 165 298,06 zł netto w związku z czym wynagrodzenie wynosi łącznie 49 918 157,73 zł netto. Kwota ta będzie całkowitym wynagrodzeniem dla wykonawcy pod warunkiem, że umowa na realizację Etapu II wejdzie w życie najpóźniej w dniu 2 listopada 2011 r. Jeżeli wspomniana umowa wejdzie w życie po dniu 2 listopada 2011 r. inwestor zobowiązany będzie do pokrycia dodatkowych kosztów pośrednich budowy, jakie ponosi wykonawca w wysokości 117 500 zł netto miesięcznie za okres od 03 listopada 2011 r. do Dnia wejścia w życie Umowy. Jeżeli umowa nie wejdzie w życie inwestor będzie zwolniony z tej opłaty.
W pozostałym zakresie brzmienie umowy pozostaje niezmienione.