Uwaga – raport skorygowany w dniu 15 grudnia 2021 o godz. 11:59 (treść umieszczona jest poniżej)

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 14 grudnia 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 247 492 345,1 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 114 267 201,72 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 33 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 1 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej (korekta)

Data: 15 grudnia 2021 11:59

Zarząd Budimeksu S.A niniejszym koryguje raport bieżący ESPI nr 84/2021 z dnia 14.12.2021 r. w ten sposób, że koryguje Wartość oferty z kwoty 114 267 201,72 zł netto na kwotę 92 900 164,00 zł netto. Równocześnie w związku z ww. opisaną korektą zmianie ulega łączna wartość zleceń – w miejscu kwoty 247 492 345,10 złotych netto powinna być 226 125 307,48 złotych netto.

Poniżej treść raportu 84/2021 uwzględniająca ww. korekty:

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 14 grudnia 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 226 125 307,48 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 92 900 164,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 33 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 1 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.