Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2014 r. został poinformowany o podpisaniu przez Alior Bank SA aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex informował w raportach bieżących: nr 53/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku i 63/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.

  • Aneks ustala nową kwotę limitu w wysokości 101.000.000,- PLN (słownie złotych: sto jeden milionów) do wysokości której Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych.
  • Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.