Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2014 r. został poinformowany przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku o wyborze oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”.

 • Wartość oferty: 88 944 228,37 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: przekazanie placu budowy do 10 dni od dnia podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 3 lata
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 10% wartości robót brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktur
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości oferty brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
  • 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
  • 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi i gwarancji,
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek braku wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 0,1% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego.
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.