Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2014 r. została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na ”Budowę obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11”.

  • Wartość umowy: 238 533 199,80 złotych netto.
  • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.
  • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca).
  • Okresy gwarancji: 10 lat.
  • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości umowy brutto.
  • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od kontraktu z przyczyn zależnych wyłącznie od zamawiającego w wysokości 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę kontraktu.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.