pl

Menu

pl

Raporty bieżące

10 lip 2024
Raport bieżący nr 55/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 10 lipca 2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Lublinie  poinformowała Spółkę o tym, że wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 PIASKI – HREBENNE, ODCINEK ‎NR 3: WĘZEŁ „KRASNYSTAW PÓŁNOC” („KRASNYSTAW I”) WRAZ Z WĘZŁEM – WĘZEŁ „IZBICA” („TARZYMIECHY”) WRAZ Z WĘZŁEM”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 07 maja 2024 r w raporcie bieżącym nr 39/2024.

Wartość oferty: 781 745 752,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą Stronę

Termin zakończenia robót: 41 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). W stosunku do treści Raportu 39/2024 nastąpiło wydłużenie Terminu zakończenia robót z 39 miesięcy do 41 miesięcy.

Okres gwarancji: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto

09 lip 2024
Raport bieżący nr 54/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 9 lipca 2024 r. Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektuj i zbuduj dla zadania pn.: „Rozbudowa międzyregionalnego ciągu ‎‎‎komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa  na odcinkach  DW 592,  DW ‎‎655, DW 653. ‎ Etap II  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku ‎Mazuchówka – ‎‎Olecko” ‎           ‎ ‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

 

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym wyniosła wraz z wyżej wymienioną ofertą 263.612 tys. złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

 

Wartość oferty: 193 091 011,01 ‎ zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: 8 lat

Okres rękojmi: 8 lat od daty odbioru końcowego‎

Zaliczka: brak

Warunki płatności:  do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia umownego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Łączna wartość zleceń podpisanych pomiędzy Budimeksem i Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.

05 lip 2024
Raport bieżący nr 53/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 5 lipca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimex S.A. na zadanie ‎„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – ‎początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy ‎miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł „Stargard Wschód” /bez węzła/ – węzeł ‎‎„Suchań” /bez węzła/”‎

Informacja o tym, że oferta Budimex SA została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza została ‎przekazana ‎19 lutego 2024 roku w ‎raporcie bieżącym nr ‎11/2024 oraz 13 marca 2024 r. w raporcie bieżącym nr 23/2024.

Wartość umowy: 366 166 760,93 ‎ zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności:  do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.

04 lip 2024
Raport bieżący nr 52/2024

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2024 roku Spółka została powiadomiona o transakcjach zbycia 1 200 akcji Spółki o łącznej wartości 840 105 zł przez Członka Zarządu Spółki, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi panią Annę Karyś-Sosińską.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

pdf_717583

04 lip 2024
Raport bieżący nr 51/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., raportu bieżącego nr ‎‎61/2023 z dnia 5 października 2023 r., raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. oraz raportu bieżącego nr 50/2024 z dnia 3 lipca 2024 r.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 4 lipca 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie  poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została ponownie wybrana  jako najkorzystniejsza  w postępowaniu przetargowym na: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo.

 

Wartość oferty: 412 530 636,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 196 030 tys. zł netto

03 lip 2024
Raport bieżący nr 50/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., raportu bieżącego nr ‎‎61/2023 z dnia 5 października 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 3 lipca 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie  poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została ponownie oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo‎.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 412 530 636,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 196 030 tys. zł netto

03 lip 2024
Raport bieżący nr 49/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 03.07.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimeksem S.A. w postępowaniu przetargowym pn. ‎‎‎„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy ‎Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 8: Wałcz węzeł ‎‎„Witankowo” (bez węzła) – węzeł „Piła Północ”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym
i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w ‎dniu 19.02.2024 r. w raporcie bieżącym nr 12/2024 oraz w dniu 13.03.2024 r. w raporcie bieżącym nr 24/2024.

Wartość umowy: 586 422 080,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności:  do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.

28 cze 2024
Raport bieżący nr 48/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28.06.2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowała Spółkę o ‎tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Realizację zadania pn. Odcinek A – ‎Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna ‎‎– Somonino oraz nr 214 Somonino – ‎Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na ‎alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – ‎Trójmiasto”‎.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎
‎ ‎
Wartość oferty: 1 284 235 699,12 zł netto ‎

Zamówienie podstawowe część A:‎
Cena netto: 1 158 734 402,53 PLN
Cena brutto: 1 425 243 315,11 PLN

Zamówienie podstawowe część B:‎
Cena netto: 117 121 919,95 PLN
Cena brutto: 144 059 961,54 PLN

Opcja nr 1:‎
Cena netto: 5 555 037,24 PLN‎
Cena brutto: 6 832 695,81 PLN
Opcja nr 2:‎
Cena netto: 2 824 339,40 PLN
Cena brutto: 3 473 937,46 PLN

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy ‎
‎ ‎
Termin zakończenia robót: ‎
‎1) Okres realizacji Zamówienia podstawowego (Czas na Ukończenie): 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
‎2) Okres realizacji Opcji 1: 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego. ‎
‎3) Okres realizacji Opcji 2: określony przez Zamawiającego w oświadczeniu o skorzystaniu z Opcji nr 2, jednak nie ‎później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania ‎przez Zamawiającego z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji.‎

Okres gwarancji: 72 miesiące ‎

Okres rękojmi: 72 miesiące ‎
‎ ‎
Zaliczka: nie wyższa‎ niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto za Zakres podstawowy podanej w ofercie ‎pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW.‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: ‎
Łączna suma naliczonych kar w niniejszej Subklauzuli nie przekroczy 20% wartości Robót netto w zakresie ‎Części A Zakresu podstawowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w pkt. t) ‎‎(kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie ‎przekroczy 30% wartości Robót netto w zakresie Części A Zakresu podstawowego.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.‎

20 cze 2024
Raport bieżący nr 47/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20 czerwca 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Generalną ‎Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimex SA na zadanie: ‎„Budowa drogi S10 ‎Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu ‎‎– ‎początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z ‎wyłączeniem ‎obwodnicy ‎miejscowości Wałcz,‎ odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki ‎‎(bez ‎węzła)”‎ ‎‎. ‎

Informacja o tym, ze oferta Budimex SA została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza została ‎przekazana 19 lutego 2024 roku w raporcie bieżącym nr 13/2024 oraz 13 marca 2024 roku w raporcie ‎bieżącym nr 22/2024.

Wartość umowy: 492 089 901,00 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych.‎
Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.‎

31 maj 2024
Raport bieżący nr 46/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 2024-05-31 Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Roverpol Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Rover Maritime S.L. (Partner Konsorcjum, udział 25%) zostało poinformowane przez  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni o tym, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i  wybuduj”.

 

Informacja, iż oferta Konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 25.03.2024r. w raporcie bieżącym nr 27/2024.

 

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 438 699 534,11 zł netto 

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony 

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ustala się na:

1) Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 490 dni od dnia podpisania Umowy,

2) Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleniem na użytkowanie do 819 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Okres rękojmi: rękojmia za wady na wykonane Roboty w ramach Przedmiotu Zamówienia na wszystkie wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 10 lat

Zaliczka: 10% wynagrodzenia brutto 

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na podstawie zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonych Robót

 Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto

 Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto

 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, którego wartość przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.

24 maj 2024
Raport bieżący nr 45/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 24.05.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimeksem S.A. w postępowaniu przetargowym pn. ‎‎„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – ‎początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy ‎miejscowości Wałcz, odcinek 7, węzeł „Piecnik” (z węzłem) – węzeł „Wałcz ‎Zachód” (bez węzła)”‎.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym
i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w ‎dniu 19.02.2024 r. w raporcie bieżącym nr 15/2024 oraz w dniu 13.03.2024 r. w raporcie bieżącym nr 25/2024.

 

Wartość umowy: 448 960 288,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności:  do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.

23 maj 2024
Raport bieżący nr 44/2024

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ‎Zgromadzeniu Budimex S.A. z dnia 23 maja 2024 r.‎

 

  1. Akcjonariusz ALLANZ POLSKA ‎OTWARTY FUNDUSZ ‎EMERYTALNY ul. Rodziny Hiszpańskich 1‎ ‎02-685 WARSZAWA. Liczba głosów ‎2 085 000.‎ Procentowy ‎udział w liczbie ‎głosów na ‎ZWZ z ‎‎23.05.2024 r.‎ ‎9,85 %‎. Procentowy ‎udział w ‎ogólnej liczbie ‎głosów ‎8,17 %‎

 

  1. Akcjonariusz NATIONALENEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ ‎EMERYTALNY ‎ul. Topiel 12,‎ 00-342 WARSZAWA, PL.‎ Liczba głosów ‎2 399 223.‎ Procentowy ‎udział w liczbie ‎głosów na ‎ZWZ z ‎‎23.05.2024 r.‎ ‎11,33 %.‎ Procentowy ‎udział w ‎ogólnej liczbie ‎głosów ‎9,39 %‎.

 

  1. Akcjonariusz FERROVIAL ‎CONSTRUCTION ‎INTERNATIONAL SE KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, ‎HOLANDIA. Liczba głosów ‎12 801 654.‎ Procentowy ‎udział w liczbie ‎głosów na ‎ZWZ z ‎‎23.05.2024 r.‎ ‎ 60,45 %‎. Procentowy ‎udział w ‎ogólnej liczbie ‎głosów ‎50,14 %‎.

Budimex w liczbach

0

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)

0

Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)

0

EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)

0

zrealizowanych kontraktów budowlanych

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.

Michał Kielin

Kierownik ds. Analiz i Relacji Inwestorskich

Kamil Sochanek

Kierownik ds. Relacji Inwestorskich